Договір публічної оферти на надання консультаційних послуг (психологічної допомоги)

ФОП Арьє Анастасія Олександрівна, код ЄДРПОУ: 3272110007, платник єдиного податку за ставкою 5%, зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису №2010350000000272706 (далі – «Виконавець»), керуючись ст. 633 ст. 638 ст. 641 ст. 642 ст. 644 Цивільного Кодексу України,

робить публічну пропозицію (надалі — «Публічна оферта») клієнтам ФОП Арьє Анастасія Олександрівна (далі — «Клієнт») про надання консультаційних послуг (психологічна допомога) та послуг навчання (проведення вебінарів, лекцій, тренингів), надалі – «консультації та навчання»,

а Клієнт його приймає та сплачує.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному цим Договором. В результаті акцепту Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Далі за текстом Договору Виконавець та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а разом – «Сторони».

1. Терміни, що використовуються в Договорі

Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція, адресована необмеженій кількості Клієнтів укласти Договір на умовах, що містяться в даній Оферті, викладеній на Сайті Виконавця.

Сайт – веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою: https://anastasia-arie.com, яка є основним джерелом інформування Клієнта про послуги Виконавця, умови та вартість.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов у тому вигляді, в якому вони викладені у цій Оферті. Акцепт здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця як оплату за Консультацію.

Клієнт — фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт даної Оферти з метою отримання консультаційних послуг та сплатила їх вартість, згідно з виставленим рахунком Виконавцем.

Послуги – набір консультаційних послуг, які надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Домовленості – угоди, досягнуті Сторонами усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail.

Послуги консультацій та навчання надаються Виконавцем в усній формі, у тому числі в ZOOM, іншими відеомесенджерами, а також під час особистої зустрічі.

Тривалість консультацій та навчання вказана на Сайті та залежить від виду послуг, обраних Клієнтом.

Сфера консультацій та навчання – вид вербальної взаємодії, що виключає будь-які медичні призначення, виписку рецептів та продаж будь-яких медичних товарів, у тому числі лікарських засобів.

Періодичність консультацій та навчання визначається Виконавцем та Клієнтом спільно або зазначена на сайті. 

Теми консультацій визначає Клієнт та повідомляє про неї Виконавцю усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail. Теми навчання визначає Виконавець та повідомляє про них Клієнту на сайті, усно або письмово – в месенджерах або на імейл.

Місце, дату, час початку консультацій та навчання визначає Виконавець, про що повідомляє Клієнта. Спілкування Сторін поза обумовленими умовами та за межами встановленого часу – не є ні консультаціями, ні навчанням.

Результат – зміна психологічного стану Клієнта під час консультацій та навчання, що відповідає початковій меті (запиту) Клієнта. Оцінка досягнутого результату не має об’єктивних критеріїв, оскільки цілком залежить від індивідуальних особливостей Клієнта та може бути неодноразово змінена ним під час консультацій та навчання.

2. Предмет Договору

2.1. Даний Договір є публічним, укладеним між Виконавцем з одного боку та Клієнтом – з іншого, з моменту акцепту останнім усіх без винятку умов цього Договору.

2.2. Предмет Договору – консультації та навчання, надані Виконавцем Клієнту на умовах цієї Оферти.

2.3. Виконавець зобов’язується надати Клієнту консультації та навчання, а Клієнт зобов’язується їх прийняти та сплатити у порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.4. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей Сторін.

3. Оплата послуг

3.1. Вартість консультації та навчання за цим Договором зазначається на Сайті або за підсумками домовленостей Сторін.

3.2. Порядок оплати консультації та навчання Виконавця – 100% передоплата, якщо інше не передбачено домовленостями Сторін.

3.3. Клієнт оплачує консультації та навчання у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.

 

3.4. У випадку скасування або перенесення Клієнтом консультації менше ніж за 24 години до початку зустрічі Клієнт має сплатити сесію в 100% обсязі. 

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

А) Своєчасно, якісно та в повному обсязі надати консультації та навчання, передбачені цим Договором;

Б) До надходження від Клієнта оплати – надати інструкції про порядок отримання консультації та навчання;

В) Інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають якісному, своєчасному та повному наданню консультації та навчання відповідно до цього Договору;

Г) Попередити Клієнта про неможливість надання консультації та навчання або зміну часу її надання – не менше ніж за 1 години до початку. Про що Виконавець повідомляє Клієнту за адресою електронної пошти або вказаним Клієнтом іншим способом;

Д) Не розголошувати третім особам інформацію про надані консультації та навчання Консультацію, їх результати, інтимне та сімейне життя Клієнта, яке стало відомим Виконавцю при виконанні цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України або з дозволу Клієнта.

4.2. Виконавець має право:

А) Відмовитися від надання консультації та навчання у разі запізнення Клієнта на Консультацію більше ніж на 15 хвилин.

Б) Не відшкодовувати вартість консультації та навчання Клієнту у таких випадках:

1) якщо Клієнт не повідомив Виконавця про те, що не зможе на ній бути присутнім або зробив це пізніше, ніж за 24 години до початку Консультації;
2) якщо Клієнт перебуває на консультаціях або навчанні у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних засобів;
3) якщо з боку Клієнта порушено роботу Інтернету, обладнання або ПЗ, якщо були збої в роботі електронної пошти, у тому числі – попадання листів Виконавця до папки «Спам»;
4) якщо Клієнт не дотримувався рекомендацій Виконавця, внаслідок чого отримав небажані наслідки (пряму чи непряму шкоду) для свого фізичного та/або психічного здоров’я.


В усіх зазначених випадках послуги з надання консультацій та навчання вважаються виконаними і підлягають оплаті в повному розмірі.

В) Вимагати від Клієнта сумлінного виконання взятих зобов’язань та наданих Виконавцем рекомендацій, шанобливого ставлення до Виконавця;

Г) Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього погодження з Клієнтом.

5. Права та обов’язки Клієнта

5.1. Клієнт зобов’язаний:

А) Сплатити консультації та навчання згідно з цим Договором;

Б) Дотримуватися рекомендацій Виконавця у межах консультації та навчання;

В) повідомити Виконавця про неможливість присутності на консультаціях та навчання не пізніше ніж за 24 години до початку Консультації;

Г) Мати персональний комп’ютер або мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет, обладнані навушниками та мікрофоном, із встановленим ПЗ, необхідним та достатнім для отримання консультацій та навчання;

Д) Забезпечити безперебійну роботу свого обладнання та встановленого ПЗ, у тому числі – електронної пошти;

Е) Взаємодіючи з Виконавцем, його співробітниками та партнерами, отримуючи консультації та навчання, Клієнт повинен бути ввічливим та коректним по відношенню до всіх учасників, вирішувати будь-які суперечки та розбіжності спокійно, з дотриманням етики. Невиконання цього пункту є безумовною підставою для односторонньої відмови Виконавця від виконання своїх зобов’язань за Договором та відмови від подальшого надання Клієнту консультацій та навчання.

5.2. Клієнт має право:

А) Отримувати консультації та навчання вчасно, якісно та в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору;

Б) Просити про зміну часу проведення консультації та навчання, але не пізніше ніж за 24 години до початку;

В) Отримати відшкодування передоплати при відмові від консультацій та навчання, попередивши про це не пізніше ніж за 24 години до їх початку;

Г) Змінювати початковий запит, сформульований перед консультацією або навчанням.

6. Відповідальність сторін

6.1. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність наданої Виконавцю інформації. Виконавець у ході надання консультацій та навчання спирається на інформацію, надану Клієнтом.

6.2. Ніяка інформація та матеріали, що надаються Виконавцем у рамках надання консультацій та навчання за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії Результату, оскільки це залежить від дій самого Клієнта, його психічної зрілості, особистісних якостей, готовності до змін, відповідальності за своє життя. Прийняття будь-яких рішень на основі наданих Виконавцем консультацій та навчання перебуває у винятковій компетенції Клієнта. Клієнт бере на себе повну відповідальність за ризики, пов’язані з використанням інформації, наданої Виконавцем у рамках виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

Послуги консультацій та навчання, які надає Виконавець у рамках цього Договору, не вимагають наявності ліцензій та сертифікатів відповідності. Разом з тим вони можуть не збігатися зі звичними (природно сформованими) умовами та поведінковим способом життя Клієнта, вимагають самоконтролю, безперервного спостереження за власним самопочуттям. При появі будь-яких ознак негативних наслідків консультацій та навчання, що надаються, Клієнт зобов’язаний негайно припинити їх отримання і звернутися за консультацією лікаря/іншого профільного фахівця.

Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності, включаючи відшкодування будь-яких збитків та санкцій, пов’язаних із виникненням/проявленням негативних наслідків для Клієнта, що мають відношення до послуг Виконавця, оскільки Клієнт отримує їх на свій страх та ризик, усвідомлюючи обставини, викладені у цьому Договорі.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна Сторона бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Сторони зобов’язані взаємно повідомити одна одну письмово, за будь-яким із засобів електронного зв’язку, включаючи електронну пошту.

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежу, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війну та військові дії, набуття чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов’язань, вимушена термінова (непланова) госпіталізація, підтверджена документально. Перелічені обставини знаходяться поза контролем Сторін та перешкоджають виконанню цього Договору.

Відсутність у Клієнта часу для отримання консультацій та навчання, перебування у відпустці/відрядженні/поїздці, проблеми доступу до Інтернету, поломка засобів доступу до Інтернету не є форс-мажорними обставинами.

6.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором за будь-яким позовом або претензією щодо Договору або його виконання обмежується розміром передоплати, сплаченої Виконавцю Клієнтом. При цьому з Виконавця може бути стягнуто лише передоплату, але не втрачену вигоду.

7. Конфіденційність

7.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, пов’язану з наданням консультацій та навчання за цим Договором – конфіденційною. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків вимог правоохоронних органів, у рамках судових процесів або у разі юридичного захисту Виконавцем своїх прав та інтересів.

7.2. Будь-які інформаційні матеріали, що надаються Клієнту при наданні послуг консультацій та навчання, у тому числі відеозапису, зображення та тексти, охороняються авторським правом, за жодних обставин не надходять у власність Клієнта і не можуть бути використані поза рамками консультацій та навчання Виконавця, які не підлягають копіюванню, зміни, поширення серед третіх осіб, включаючи розміщення для доступу до них невизначеного кола осіб у будь-якому вигляді та формі.

Порушення зазначених обмежень є підставою для притягнення Клієнта до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також до відмови Виконавця від виконання Договору без відшкодування будь-яких збитків Клієнту та без повернення внесеної ним передоплати.

8. Персональні дані

8.1. Клієнт, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних для забезпечення реалізації цивільно-правових взаємовідносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин, що не суперечить законодавству України.

8.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного опрацювання, незаконного доступу до них. У тому числі Сторони зобов’язуються вжити необхідних заходів для запобігання неприпустимому розголошенню персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані стали відомі у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оплати Клієнтом першої консультації та навчання Виконавця та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. Зобов’язання Сторін згідно з цим Договором вважаються виконаними з моменту завершення часу консультацій та навчання.

9.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за погодженням Сторін, повідомивши про це один одного письмово будь-якими доступними способами комунікації.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує послуги консультацій та навчання.

10.2. Клієнт підтверджує, що він до прийняття Договору ознайомився з усіма його умовами та усвідомлено, без будь-якого примусу, здійснив акцепт цього Договору.

10.3. Після акцепту умов цього Договору усі попередні переговори та листування Сторін, які будь-що стосувалися цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.4. Усі правові відносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.5. Виконавець несе відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризики настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. Актуальна редакція Договору перебуває на Сайті Виконавця.

10.6. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до українського суду. 

10.7. Сторони встановили, що скріншоти їх листування електронною поштою або у месенджерах, на виконання цього Договору, є достатнім та допустимим доказом фактів, які в них зазначені. Сторони визнають, що всі повідомлення, повідомлення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, вважаються надісланими та підписаними Сторонами, крім випадків, коли у них прямо не зазначено зворотне.

10.8. Уповноваженими адресами електронної пошти Сторін визнаються:

– для Виконавця – anastasiia.arie@gmail.com;
– для Клієнта – адреса електронної пошти, вказана під час замовлення консультацій та навчання.

11. Реквізити Виконавця

ФОП Арьє Анастасія Олександрівна
IBAN UA303220010000026005330076414
Код ЄДРПОУ: 3272110007 

Телефон +38 068 857 45 15
E-mail: anastasiia.arie@gmail.com